Adatkezelési tájékoztató

A Miniszterelnöki Kabinetiroda (székhely: 1014 Budapest, Színház u. 1., adószám: 15833167-2-41), mint a www.miniszterelnok.hu domain néven elérhető weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) adatkezelője (továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a Weboldalra látogatók és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (továbbiakban együttesen: „Érintett”) adatainak kezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Az Érintett a Weboldal önkéntes használatával és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul a tájékoztatóban meghatározott célok megvalósításához szükséges adatok kezeléséhez.

1. Alkalmazandó jogszabályok és fogalmak

1.1. Alkalmazandó jogszabályok:
Az Adatkezelő adatkezelése tekintetében irányadó főbb jogszabályok az alábbiak:
— a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban: „Rendelet”, „GDPR”);
— az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”).

1.2. Fogalmak:
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt és az alábbiakban tételesen fel nem sorolt fogalmak, a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.
— „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
— „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
— „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
— „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
— „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
— „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
— „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
— „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
— „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
— „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Amennyiben valamely fogalomban változás következik be, úgy arról Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató keretei között értesíti az Érintetteket azzal, hogy ennek hiányában a GDPR szerinti fogalom az irányadó.

2. Az Adatkezelő adatai

Név:Miniszterelnöki Kabinetiroda
Székhely:1014 Budapest, Színház u. 1.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):833163
Adószám:15833167-2-41
A Miniszterelnöki Kabinetiroda adatvédelmi tisztviselője:dr. Pékó Ildikó
Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:adatvedelem@mk.gov.hu
Az adatvédelmi tisztviselő levelezési címe:1357 Budapest, Pf.: 1.

3. Adatkezelés jogalapja

1. Adatkezelés jogalapja
1.1. Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
— A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
— A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

1.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Érintett jogosult a hozzájárulását az Adatkezelőhöz a 10.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül írásban visszavonni, illetve adatai törlését kérni.

2. Kezelt személyes adatok köre és forrása
2.1. Jelen táblázat összefoglalja, hogy az Érintett személyes adatainak kezelésére milyen okból, milyen célra, milyen időtartamban kerül sor, továbbá, hogy miképpen adhatja meg hozzájárulását az adatainak kezelése érdekében.

3. Adatkezelés jogalapja
3.1. Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
— A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
— A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

3.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az Érintett önkéntes hozzájárulása .

Az Érintett jogosult a hozzájárulását az Adatkezelőhöz a 10.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül írásban visszavonni, illetve adatai törlését kérni.

4. Kezelt személyes adatok köre és forrása
4.1. Jelen táblázat összefoglalja, hogy az Érintett személyes adatainak kezelésére milyen okból, milyen célra, milyen időtartamban kerül sor, továbbá, hogy miképpen adhatja meg hozzájárulását az adatainak kezelése érdekében.

 Kezelt adatok köreAdatkezelés időtartamaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaHozzájárulás megadásának módja
Kapcsolattartás
A funkció jelenleg nem működik.

Név

E-mail-cím

Telefonszám

Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél fennállásáig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Kapcsolat felvétele az Érintettel, amennyiben a Weboldalon keresztül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés célja tehát ezen esetben a válaszadás és a későbbi esetleges kapcsolatfelvétel tájékoztatók, információk küldése/átadása érdekében.

Érintett önkéntes hozzájárulása.A kapcsolatfelvétel fülre kattintva felugró ablakban történő adatkezelési hozzájárulás elfogadása jelzés (pipa) elhelyezésével a megfelelő keretben.
Hírlevél
A funkció jelenleg nem működik.

Név

E-mail cím

Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelési cél fennállásáig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.Hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő Érintettek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktualitásokról.Érintett önkéntes hozzájárulása.Hírlevélre feliratkozáskor az adatkezelési hozzájárulás elfogadása jelzés (pipa) elhelyezésével a megfelelő keretben.

4.2. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásáig kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve mindaddig amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását, mely szintén az adatok törléséhez vezet.

5. Kapcsolattartói adatokkal összefüggő adatkezelés
5.1. Az Érintett a kapcsolattartással összefüggésben bármikor kérheti az adatainak törlését az Adatkezelőtől e-mailben (adatvedelem@mk.gov.hu), vagy postai úton (1014 Budapest, Színház u. 1.). Az adatok törlésére a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül kerül sor, az intézkedésről értesítésre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.

6. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok
6.1. Cookie (süti) tájékoztató
A weboldal „Cookie (süti) tájékoztatóját az alábbi linkre kattintva érheti el:
https://miniszterelnok.hu/

7. Hírlevél küldésével összefüggő adatkezelés
7.1. Az Érintett a hírlevéllel összefüggésben bármikor kérheti az adatainak törlését az Adatkezelőtől e-mailben (adatvedelem@mk.gov.hu), vagy postai úton (1014 Budapest, Színház u. 1.). Az adatok törlésére a lehető leghamarabb, de legkésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül kerül sor, az intézkedésről értesítésre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.

7.2. Az Érintett a részére megküldött bármely értesítő levélben, hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről.

8. Adatfeldolgozás
Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név:NISZ Zrt.
Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám:Cg.01-10-041633
Adószám:10585560-2-44
Adatkezelési tájékoztató:https://nisz.hu/szolgaltatasok/ASZF (Adatkezelési tájékoztató)
E-mail cím:info@nisz.hu
TevékenységTárhely szolgáltatása és weboldal üzemeltetése
Név:TRITON Communications Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:TRITON Communications Kft.
Székhely:1123 Budapest, Nagyenyed utca 16.
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-332773
Adószám:26572093-2-43
E-mail cím:office@tritoncommunications.hu
Tevékenység:Weboldal fejlesztése, karbantartása, tartalommenedzsment.

Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatban az alábbi al-adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név:We Talk Digital Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:We talk Digital Kft.
Székhely:7090 Tamási, Szabadság utca 62. II. emelet 13.
Cégjegyzékszám:Cg.17-09-012652
Adószám:29032314-2-17
Adatkezelési tájékoztató:https://wetalkdigital.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
E-mail cím:info@wetalkdigital.hu
TevékenységSocial Media felületkezelő (adatkezelő által biztosított tartalmak feltöltése a social media oldalakra); Weboldal kezelő

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat, al-adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

9. Adattovábbítás
Az Adatkezelő harmadik személyeknek az Érintett személyes adatait jogszabályi rendelkezés esetén, annak hiányában pedig kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a megfelelő adatbiztonsági követelmények megtartásával adja át.

10. Az Érintettet megillető jogok

10.1. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton – jelen pontban megadott elérhetőségekre – küldött kérelemben gyakorolhatja.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:Miniszterelnöki Kabinetiroda
Levelezési cím:1014 Budapest, Színház u. 1.
E-mail cím:adatvedelem@mk.gov.hu

Az Érintett az Adatkezelési Tájékoztató 10.3.- 10.7. pontban felsorolt jogait csak a megfelelő azonosítását követően gyakorolhatja. Amennyiben a kérelmet nem az arra jogosult terjeszti elő, vagy a kérelmező érintettként nem azonosítható, a kérelmet az Adatkezelő elutasítja.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

10.2. Az Érintetti kérelem teljesítésére vonatkozó határidők
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a 10. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. Az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

10.3. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
— kezelt adatok körének meghatározása: név, e-mail cím, az igénybe vett szolgáltatástól függően,
— adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
— adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
— adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

10.4. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az Érintett kérelmére (kiegészítő nyilatkozat megküldése útján) az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

10.5. Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az:
— Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
— az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
— Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
— Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.6. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor vii) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatait Adatkezelő nem kezeli tovább abból a célból. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.7. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait:
— tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldi, továbbá
— jogosult azokat az Érintett kérelmére egy másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítani.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, e-mail cím, telefonszám. Az Érintett e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

10.8. Panasztételi és jogorvoslati jog
Ha az érintett személy úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:
a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
b) lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az érintett szabadon döntheti el, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróságnál nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

11. Adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 (Hetvenkettő) órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

12. Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

13. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

14. Social média
Adatkezelő a honlaphoz kapcsolódóan aktívan használja az alábbiakban megjelölt social media oldalakat azzal, hogy Adatkezelő ezen tevékenységével összefüggésben nem kezel személyes adatokat. Adatkezelő ugyanakkor az alábbi social média oldalak kezelése tekintetében felhívja a figyelmet azok adatkezelési tájékoztatóira:
— Meta (Facebook): https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
— Meta (Instagram): https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
— Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU
— Twitter: https://help.twitter.com/hu/rules-and-policies/twitter-rules
— Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
— Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

15. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítása esetén az Érintetteket az https://miniszterelnok.hu Weboldalon tájékoztatja és a módosított tájékoztatót közzéteszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. január 16. napjától érvényes.